Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY POLE DANCE STUDIO ŚWIECIE

Ul.Klasztorna 18,

86-100 Świecie

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy Członkowskiej w zakresie korzystania z usług Szkoły Pole Dance Studio Świecie ul. Klasztorna 18, 86-100 Świecie, który jest jej integralną częścią.

 2. W razie sprzeczności treści Umowy Członkowskiej z treścią Regulaminu – stosuje się postanowienia Umowy.

 3. Właścicielem Szkoły Pole Dance Studio Świecie jest Paula Jaworska, ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski, NIP 559 196 31 63, REGON 341182764.

 4. Uczestnikiem Szkoły Pole Dance Studio Świecie może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 5. Członkostwo w Szkole Pole Dance Studio Świecie rozpoczyna się z dniem dokonania opłaty za zajęcia – wykupienia karnetu. Osoba, która nie wykupiła karnetu nie może uczestniczyć w zajęciach.

 6. Karnety są ważne 30 dni od momentu zakupu-wliczając niedziele i święta.

 7. Uczestnik zobowiązany jest zakupić nowy karnet na ostatnich zajęciach starego karnetu w celu zachowania ciągłości rezerwacji miejsca w grupie.

 8. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości
  ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu
  nie jest osobą, na którą został on wystawiony Szkoła Pole Dance Studio Świecie zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

 9. Nowy karnet należy wykupić na ostatnich zajęciach ze starego karnetu. Niewykupienie nowego karnetu jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników Szkoły Pole Dance Studio Świecie.

 10. Uczestnik Szkoły Pole Dance Studio Świecie ma możliwość wykorzystania karnetu tylko na swoich zajęciach lub zajęciach dodatkowych np. open studio, stretching, itp.

 11. Szkoła Pole Dance Studio Świecie nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Oznacza to, że zakupiony karnet nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości jego odsprzedaży lub przepisania na osobę trzecią.

 12. Każdy Uczestnik Szkoły Pole Dance Studio Świecie przychodząc na zajęcia jest zobowiązany odbić karnet w recepcji w celu zweryfikowania obecności. Osoba, która nie odbije karnetu nie ma prawa wejść na zajęcia.

 13. Uczestnik Szkoły Pole Dance Studio Świecie oświadcza jednocześnie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 14. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży Uczestnik zajęć ma obowiązek poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 15. Uczestnik Szkoły Pole Dance Studio Świecie przez skorzystaniem z zajęć powinien zasięgnąć opinii lekarza specjalisty odnośnie swojego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

 16. Uczestnicy, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Szkoły Pole Dance Studio Świecie.

§ 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest podmiot gospodarczy Paula Jaworska, ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski, NIP 559 196 31 63.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000) administrator Pole Dance Studio Świecie informuje, że:

 • podanie danych osobowych przez Uczestnika zajęć jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;

 • Uczestnik zajęć posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 • administratorem ochrony danych w szkole Pole Dance Studio Świecie jest Paula Jaworska prowadząca wyżej wskazaną działalność gospodarczą: Paula Jaworska, ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski NIP 559 196 31 63, REGON 341182764, adres e-mail: paula.jaworska@vp.pl tel.513 084 653;

 • dane osobowe Uczestnika zajęć będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków,

 • w przypadku żądania usunięcia danych Pole Dance Studio Świecie niezwłocznie blokuje wydaną kartę członkowską/ karnet;

 • Uczestnik zajęć ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

 1. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres paula.jaworska@onet.eu

 2. Pole Dance Studio Świecie nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

§3

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SZKOŁY POLE DANCE STUDIO ŚWIECIE

 1. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Uczestnika Szkoły Pole Dance Studio Świecie o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia w przypadku, gdy:

  1. Uczestnik nie jest uczestnikiem zajęć (zapisanym na liście uczestników zajęć),

  2. Uczestnik nie wykonuje instrukcji trenera.

  3. Zachowanie Uczestnika zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne (bez zwrotu zapłaconych opłat za dane zajęcia.

  4. Dzieci do 13 roku życia zostają wykluczone z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. 

 2. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, tj. osoby które dokonały odpowiedniej płatności. Z uwagi na komfort uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. 

 3. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Szkoły Pole Dance Studio Świecie przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.

 4. Podczas korzystania z zajęć i urządzeń Uczestnik Szkoły Pole Dance Studio Świecie zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń, wszelkich informacji na nich zamieszczonych oraz wskazówek trenerów i personelu Szkoły Pole Dance Studio Świecie.

 5. Jeśli Uczestnik nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Szkoły Pole Dance Studio Świecie – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Szkoły Pole Dance Studio Świecie. 

 6. Jeśli Uczestnik stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Szkoły Pole Dance Studio Świecie o uszkodzeniu.

 7. Szkoła Pole Dance Studio Świecie nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Uczestnika z urządzeń i usług, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.

 8. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Szkoły Pole Dance Studio Świecie o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Uczestników.

 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń
  i wyposażenia Szkoły Pole Dance Studio Świecie będące wynikiem niezastosowania się do ww. zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Szkoły Pole Dance Studio Świecie.

 10. Szkoła Pole Dance Studio Świecie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi przez innego Uczestnika lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 11.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Szkoły Pole Dance Studio Świecie mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Szkoły lub w portalach społecznościowych oraz, akceptując Regulamin, wyraża na to zgodę. Uczestnik, pomimo podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiącej załącznik do Regulaminu, ma prawo w każdym momencie zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Szkoły Pole Dance  Studio Świecie do opublikowania takiego nagrania. Uczestnik Szkoły Pole Dance Studio Świecie może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Szkoła Pole Dance Studio Świecie niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie ze wszystkich stron internetowych, na których opublikowała nagranie.

§ 4

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE SZKOŁY POLE DANCE STUDIO ŚWIECIE

 1. Szkoła Pole Dance Studio Świecie w każdym budynku nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Uczestnik nie korzysta podczas zajęć. Dostęp do szafki zabezpieczany jest kluczem.

 2. Uczestnik przy każdym wejściu do Szkoły Pole Dance Studio Świecie ma prawo otrzymać klucz do zamykanej szafki lub zabezpieczyć dostęp do szafki własną kłódką.

 3. Uczestnik ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Uczestnik ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Szkołę Pole Dance Studio Świecie.

 4. Szkoła Pole Dance Studio Świecie nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.

 5. Uczestnicy powinni zwolnić szafkę przed wyjściem ze Szkoły Pole Dance Studio Świecie. Szafki niezwolnione do chwili zamknięcia Szkoły w danym dniu mogą być otwierane
  i opróżniane przez personel Szkoły przy czym Szkoła nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.

 6. Uczestnik powinien oddać klucz zabezpieczający szafkę przed wyjściem z Szkoły Pole Dance Studio Świecie.

 7. Uczestnik ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza zamkniętą szafką.

 8. Szkoła Pole Dance Studio Świecie nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Uczestnika znajdujące się poza zamkniętą szafką. Szkoła Pole Dance Studio Świecie nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Uczestnika znajdujące się w szafce, która nie została zamknięta przez Uczestnika.

 9. W przypadku zgubienia klucza do szafki Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie personel Szkoły Pole Dance Studio Świecie. W razie utraty przez Uczestnika klucza do szafki ustaje odpowiedzialność Szkoły Pole Dance Studio Świecie za rzeczy pozostawione w szafce – od chwili utraty klucza.

§ 5

ZASADY ZACHOWANIA W SZKOLE POLE DANCE STUDIO ŚWIECIE

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w Szkole Pole Dance Studio Świecie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Uczestnikom.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Uczestnika przez personel Szkoły Pole Dance Studio Świecie.

 3. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także zapewnić higienę i komfort innym Uczestnikom Szkoły Pole Dance Studio Świecie. Zabrania się wnoszenia na sale taneczne napoi i jedzenia.

 5. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, tym samym nie zakłócając porządku pracy  oraz toku realizowanych w nim zajęć. 

 6. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie, środków odurzających
  i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Szkoły Pole Dance Studio Świecie. 

 7. Na terenie Szkoły Pole Dance Studio Świecie zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.

 8. Zabrania się używania, bez zgody personelu Szkoły Pole Dance Studio Świecie, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 9. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Uczestnika upoważnia Szkołę Pole Dance Studio Świecie do rozwiązania Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

KORZYSTANIE Z USŁUG SZKOŁY POLE DANCE STUDIO ŚWIECIE PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

 1. Uczestnikami Szkoły Pole Dance Studio Świecie, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą być małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia.

 2. Szkoła Pole Dance Studio Świecie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Szkoły Pole Dance Studio Świecie.

 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie Szkoły Pole Dance Studio Świecie tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko swoich rodziców/ opiekunów, będących Uczestnikami Szkoły Pole Dance Świecie.

 4. Szkoła Pole Dance Studio Świecie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług / urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

 5. Osoby małoletnie będące Uczestnikami Szkoły Pole Dance Studio Świecie, jak i dzieci korzystające z niej pod opieką opiekunów zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu.

§ 7

ZAJĘCIA W SZKOLE POLE DANCE STUDIO ŚWIECIE

 1. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora w dniu prowadzonych przez niego zajęć Szkoła Pole Dance Studio Świecie zastrzega sobie prawo wyznaczenia innego instruktora w zastępstwie bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym fakcie uczestników zajęć. Zmiana instruktora nie stanowi zmiany Umowy Członkowskiej oraz Regulaminu.

 2. W sytuacjach losowych Szkoła Pole Dance Studio Świecie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przy czym odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym z uczestnikami terminie lub zostanie przedłużona data ważności karnetu.

 3. W przypadku gdy w zajęciach grupowych bierze udział mniej niż 5 Uczestników, Szkoła Pole Dance Studio Świecie ma prawo do rozwiązania grupy lub przeniesienia jej Uczestników do innej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Uczestników.

 4. W przypadku wystąpienia po stronie Uczestnika okoliczności przez niego niezawinionych, które uniemożliwiają mu lub w znacznym stopniu utrudniają realizację postanowień Umowy Członkowskiej (np. choroba, dłuższy wyjazd), Uczestnikowi przysługuje prawo renegocjacji z Szkołą Pole Dance Studio  Świecie zasad realizacji postanowień Umowy Członkowskiej (np. poprzez zawieszenie członkostwa) – każdy przypadek Uczestnika będzie rozpatrywany przez Szkołę Pole Dance Studio Świecie indywidualnie.

§ 8

REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Szkołę Pole Dance Studio Świecie uczestnik może złożyć w formie pisemnej w recepcji Szkoły lub przesłać na adres mailowy paula.jaworska@onet.eu

 2. Szkoła Pole Dance Studio Świecie rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.

§ 9

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Szkoła Pole Dance Studio Świecie zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Szkoły jej Uczestnikom.

 2. Szkoła Pole Dance Studio Świecie może zostać zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Szkoły lub w portalu społecznościowym). Zamknięcie Szkoły z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części karnetu, o ile nie przekroczy 10 dni w roku.

 3. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Szkoły Pole Dance Studio Świecie.

 4. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi niewchodzące w zakres danego typu Karnetu są określone w cenniku ustalonym przez Szkołę Pole Dance Studio Świecie.

 5. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Szkoły Pole Dance Studio Świecie lub publikowane na stronie internetowej lub w portalu społecznościowym.

 6. Szkoła Pole Dance Studio Świecie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Szkołę, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostępnienia Uczestnikom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez:

  1. wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń;

  2. jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść Uczestnika – poprzez osobiste zawiadomienie Uczestnika (w dowolnej formie, w tym również za pośrednictwem poczty e-mail).

 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Członkowskiej i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.